Miami Strives to get Operator for Virginia Key Marinas

https://www.miamitodaynews.com/2019/09/10/miami-strives-to-get-operator-for-virginia-key-marinas/